Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2014

mzp
dieta
Reposted fromecrivain ecrivain viapengin pengin
mzp
“ (...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć siebie nawzajem(..) Nie ma lepszego miejsca niż obok. ”
— — Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted frombeatkazz beatkazz viapengin pengin
mzp
0483 0055
Reposted frommisza misza viapengin pengin
mzp
9086 1b94
mzp
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia viapengin pengin
mzp
9509 f660 500
Reposted frompulperybka pulperybka viapengin pengin
2618 a447 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viapengin pengin
mzp
Reposted frombluuu bluuu viapengin pengin
mzp
5884 b16d 500
Reposted fromSweetRevelation SweetRevelation viapengin pengin
mzp
Szczęście to najpierw odwaga.
— 'Trzy metry nad niebem'
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viapengin pengin
6702 5151

otfilms:

When Edward (Richard Gere) snaps the necklace case down on Vivian’s (Julia Roberts) fingers, was improvised by Gere, and Roberts’s reaction, laughter, was totally natural. The filmmakers liked it so much, they decided to leave it in. (x)

Pretty Woman (1990)

Reposted fromtwice twice viapengin pengin
mzp
7096 03ca
Reposted fromscorpix scorpix viapengin pengin
mzp
I nachodzi mnie ta chwila, że brakuje mi w łóżku mężczyzny. Żeby móc się do niego przytulić, żeby osłonił mnie przez tym dorosłym życiem, żeby się porozkoszować ciepłem drugiej osoby. Żeby się z nim kochać i wiedzieć, że stoi za tym fascynacja jakaś, jakieś uczucie. Nie układ, że bzykamy się i wychodzi, bo i takie układy są, właśnie.
— Piotr C
Reposted frombeautifulwar beautifulwar viapengin pengin
mzp
6493 6869
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapengin pengin
mzp
7284 214d
Reposted fromtowo85 towo85 viapengin pengin
mzp
3158 84d9
Reposted fromfrenzy frenzy viapengin pengin
mzp
4512 741e
mzp
5852 a7c5
Reposted fromwzruszenia wzruszenia viapengin pengin
mzp
2307 15a1
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viapengin pengin
mzp
5917 3a16
Reposted fromcalifornia-love california-love viapengin pengin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl